દરેક ડિસ્ટ્રીબ્ચુટર્સ ભાઈઓ ને ખાસ જણાવવાનું કે આપનો ઓર્ડર ગાડી ભરવાના આગળ ના દિવસે આપવાનો રેહશે. ગાડી ભરવાના દિવસે સવારે ૧૧ વાગ્યા પછી ઓર્ડર આવશે તો પ્રોસેસ થશે નહિ જેની ખાસ નોધ લેવી.

Forgot Password

Login