દરેક ડિસ્ટ્રીબ્ચુટર્સ ભાઈઓ ને ખાસ જણાવવાનું કે આપનો ઓર્ડર ગાડી ભરવાના આગળ ના દિવસે સાંજે 4 વાગ્યા સુધી આપવાનો રેહશે. 4 વાગ્યા પછી ઓર્ડર આવશે તો પ્રોસેસ થશે નહિ જેની ખાસ નોધ લેવી.

Forgot Password

Login